vietnam english

Trường Đại Học Công Nghiệp TP.HCM

Câu Lạc Bộ Nghiên Cứu Trẻ

Các tin liên quan

CIBOT Team
Hướng nghiên cứu chính của nhóm tập trung vào robot công nghiệp và các hệ thống nhúng trong công nghiệp.
DOC (Dynamics, Optimization and Control) Group
Hướng nghiên cứu của nhóm là những vấn đề liên quan đến lĩnh vực Dynamic, Optimization and Control Engineering

Hình Ảnh Hoạt Động

Liên kết